Ga direct naar


Disclaimer

Augustus 2007

Algemeen

Stemsite.nl is een website waarmee diensten en producten worden aangeboden aan industriële en technische ondernemers ter verbetering van hun marketingstrategie. Tevens biedt stemsite.nl de mogelijkheid kennis uit te wisselen en contacten te leggen met andere partijen. Stemsite.nl is een publiek toegankelijk medium. De mogelijkheid is daarom aanwezig dat er personen en organisaties zijn die misbruik (proberen te) maken van de gepresenteerde gegevens. STEM Techniek en Marketing heeft voorzieningen getroffen om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen. Deze website wordt beheerd door STEM Techniek en Marketing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden. De informatie die STEM Techniek en Marketing via de website verzamelt, wordt alleen gebruikt om de eigen diensten en producten te onderhouden en te verbeteren. Uw persoonlijke gegevens worden nooit door STEM verkocht of verhuurd.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie en heeft betrekking op het onderwerp industriële marketing. Ondanks het feit dat STEM Techniek en Marketing zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan STEM Techniek en Marketing niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. STEM Techniek en Marketing kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. STEM Techniek en Marketing wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand en het gebruik van geboden informatie geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. 

Intellectuele eigendomsrechten

STEM Techniek en Marketing, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de website en hierop gepresenteerde content (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STEM Techniek en Marketing, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, behalve voor het downloaden en printen van de eboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik. De auteursrechten van de door derden op de website geplaatste content blijven bij degene(n) die de content heeft (hebben) geplaatst. Hyperlinks naar de homepage zijn toegestaan zonder voorafgaande toestemming van STEM Techniek en Marketing. Voor het plaatsen van links naar onderliggende pagina’s, zogenoemde ‘deeplinks’, moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de redactie van STEM Techniek en Marketing.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

STEM Techniek en Marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website aan STEM Techniek en Marketing wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot bestuurders en medewerkers van STEM Techniek en Marketing.

Onderhoud en storingen

STEM Techniek en Marketing kan de website of onderdelen daarvan zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen. Meestal hangt dit samen met onderhoudswerkzaamheden op de minder druk bezochte uren. STEM Techniek en Marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onbereikbaarheid van de website of een onderdeel daarvan.
Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

STEM Techniek en Marketing behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze voorwaarden) te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn per wijzigingsdatum van kracht. Er kan een aankondiging van de wijziging(en) in de voorwaarden gedurende een beperkte tijd op de website gepubliceerd worden. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.Subnavigatie